Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 24-02-2017 και ώρα 14:30

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   24-2-2017  ημέρα  Παρασκευή     και ώρα    14:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 24-2-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   734    /20-2-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

2η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  2ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων –εργασιών –μελετών – προμηθειών    για το οικονομικό έτος 2017

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  3ο

Επανέναρξη εργασιών του έργου « Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας»

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  4ο

 Έγκριση απολογισμού « Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αργιθέας» οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  6ο

Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.390,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 ( Α΄ Κατανομή).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη  και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2017.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων ή προϊόντων.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση  της Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου   « ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ»  – ψήφιση και απόδοση  πίστωσης  10.000,00€.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα: 11ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση  στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου « Ιστορικού –Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού Μουσείου Ανθηρού»    – ψήφιση και απόδοση  πίστωσης  5.000,00€.

Εισηγητής

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα: 12ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας».

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 13ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

                         ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Κωφός

Ιωάννης

Παράσχος

Κων/νος

10.

Παπακώστας

Δημήτριος

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Καρανίκας

Βασίλειος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

 Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF