Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την 28-07-2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
                                               

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  28-07-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     3054  /  24-07-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Έγκριση – δέσμευσης  πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Θέμα:  2ο

Έγκριση της δαπάνης για τη με αριθμό 885/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Θέμα:  3ο

Έγκριση της δαπάνης για τη με αριθμό 21/2016 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Καρδίτσας (Σ.Ο.Λ.)

Θέμα:  4ο

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2017.

Θέμα:  5ο

Περί Ορισμού  υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου  «Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ στην θέση Κατούνιστα οικισμό  Σταυροπήκι  Τ.Κ. Βραγκιανών». 

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF