Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την 07-08-2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                                                      

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  07-08-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     3233  /  07-08-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 7η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2017  

Θέμα:  2ο

Ορισμός Δικηγόρου για  παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας (υπόθεση επίδομα υπαλλήλων)

Θέμα:  3ο

Ορισμός Δικηγόρου για  παράσταση στο Διοικητικό  Πρωτοδικείου Τρικάλων (Μονομελές- υπόθεση Μπαλάνου Ηλία)

Θέμα:  4ο

Έγκριση πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αργιθέας (Δημοτικό κτίριο Αγορασιάς)”

Θέμα:  5ο

Έγκριση πρακτικού Ι διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του έργου “Αποκατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ρώσση  Τ.Κ.Πετρίλου της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας 

Θέμα:  6ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων

Θέμα:  7ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίηση των Υποδομών με ΣΔΙΤ (ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2)

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF