Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Παρακευή 23 Δεκεμβρίου και ώρα 14:30

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ  στις  23-12 -2016  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα    14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης λόγω μη απαρτίας στην συνεδρίαση της 19-12-2016 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                                                                                     

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 23-12-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    5180  / 19-12- 2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

(λόγω μη απαρτίας στην συνεδρίαση της 19-12-2016 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ).

 

Θέμα:  1ο

13η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  2ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων –εργασιών –μελετών – προμηθειών    για το οικονομικό έτος 2016.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 3ο

Περί αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.390,00 € και απόδοση  στην Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2016 ( Δ΄ Κατανομή).

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα: 4ο    

Ορισμός επιτροπή Δημ. Συμβουλίου για την κατάρτιση εισήγηση προς το Δ.Σ. ύστερα από καταγγελία για καταπάτηση δημόσιων χώρων και δρόμων στην Τ.Κ. Πετρίλου.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα: 5ο

Ανακοίνωση μελέτης « Υδρολογικής μελέτης πηγής στη θέση Φλωρέσια Τ.Κ. Βραγκιανών» – περαιτέρω ενέργειες.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  6ο

Επικαιροποίηση κατάρτιση κανονισμών α) Ύδρευσης β). Άρδευσης

γ). Αποκομιδής απορριμάτων

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  7ο

Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων- ορισμός επιτροπής κατ άρθρο 17 Ν. 4056/2012.

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας “συντήρηση υδραγωγείων Δ.Ε. Αχελώου”  Αρ. Μελέτης 10/2016

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής τίτλου του έργου “Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων και δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας στον ορθό τίτλο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ρώσση  Τ. Κ. Πετρίλου της Δ. Ε. Ανατολικής Αργιθέας”

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  “Ολοκλήρωση γηπέδων ποδοσφαίρου , βόλεϊ, μπάσκετ ΔΔ Ανθηρού (κατασκευή αποδυτηρίων)

Εισηγητής

Πρόεδρος ΔΣ κ.  Σέμπρος Απόστολος

Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981)

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το έργο “αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αχελώου”,  εγγραφή στο Τεχνικό πρόγραμμα 2016, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου και έγκριση αρίθμ. 18/2016 μελέτης   

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το έργο “αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αργιθέας “,  εγγραφή στο Τεχνικό πρόγραμμα 2016, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου και έγκριση αρίθμ. 17/2016 μελέτης  

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  15ο

Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ), Ετησίου προγράμματος δράσης 2017, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2017.

Εισηγητής

Δ.Σ. κ. Αργυρός Γεώργιος

Θέμα:  16ο

Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αργιθέας « Ιστορικού –Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού Μουσείου Ανθηρού» -Ετησίου προγράμματος δράσης 2017 και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2017.

Εισηγητής

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα:  17ο

Συζήτηση  την αίτηση του κ. Καρανίκα Βάϊου του Θεοδοσίου  κάτοικος  Τ.Κ. Καταφυλλίου

Εισηγητής

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα:  18ο

Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 47/2016 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου «Περί διαπίστωσης απροθυμίας της αγοράς για χρηματοδότηση και υπαγωγή του Δήμου Αργιθέας στην αναχρηματοδότηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς εξυγίανση σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 22 του άρθρου 81 Ν.4316/2014»

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  19ο

Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Αργιθέας για υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  20ο

Διαμόρφωση ανταγωνιστικής ταυτότητας του Δήμου Αργιθέας (City brandihg)

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF