Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Παρακευή 27 Ιανουαρίου 2017και ώρα 14:30

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   27-1-2017  ημέρα  Παρασκευή     και ώρα    14:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                                                                                     

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 27-1-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     245  /23-1-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

1η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  2ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών  στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  3ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών   στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών  για το έργο « Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αργιθέας».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  5ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών οικον. έτους  2017.

Εισηγητής:

 Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα:  6ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών οικον. έτους 2017

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή  σε εφημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδες κ.λ.π για το έτος 2017 και εφεξής.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  8ο

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μεταφορικών μέσων –πρ/σμού 65.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2017  για εντάλματα προπληρωμής

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2016

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα: 11ο

Ορισμός επιτροπή Δημ. Συμβουλίου για την κατάρτιση εισήγηση προς το Δ.Σ. ύστερα από καταγγελία για καταπάτηση δημόσιων χώρων και δρόμων στην Τ.Κ. Πετρίλου.

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

Θέμα: 12ο

Διαμόρφωση ανταγωνιστικής ταυτότητας του Δήμου Αργιθέας (City brandihg)

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

Θέμα: 13ο

Συγκρότηση επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου για την καταγραφή προβλημάτων Δήμου Αργιθέας και δημοτών, για τη λήψη ανακουφιστικών μέτρων ενόψει της κήρυξης του Δήμου Αργιθέας σε κατάσταση έκτακτης πολιτικής προστασίας

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

Θέμα: 14ο

Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης « Οι δρόμοι των Αγράφων – Θες/νίκη 3/4 Φεβρουαρίου 2017 – Ψήφιση πίστωσης.

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

Θέμα: 15ο

Επανέκδοση του βιβλίου « Από τ’ Άγραφα» του π. Στάθη, ύστερα από την εκχώρηση των δικαιωμάτων από την οικογένεια  του στον Δήμο Αργιθέας  – Ψήφιση πίστωσης.

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

Θέμα: 16ο

Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Ανθηρού στο Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείο Ανθηρού.

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

Θέμα: 17ο

Παραχώρηση μιάς αίθουσας του Δημ. Σχολείου Ανθηρού για τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ανθηρού – εγκατάσταση των αρχείων της Κοινότητας Ανθηρού.

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

Θέμα: 18ο

Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων για το έτος 2017.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα: 19ο

Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας « Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου».

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 20ο

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 του Ν. 3584/2007).

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

Θέμα: 21ο

Ορθή απεικόνιση των Κ.Α. εσόδων και εξόδων του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2016.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

 

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                                     ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Κωφός

Ιωάννης

Παράσχος

Κων/νος

10.

Παπακώστας

Δημήτριος

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Καρανίκας

Βασίλειος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF