Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις     24-4-2018  ημέρα Τρίτη    και ώρα    14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                                                      

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 24-4-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1301 / 20-4-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

    Θέμα:       1ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον

Καθορισμό οικιστικών πυκνώσεων(παρ. 4 άρθρου 23 ν. 3889/2010)  και σχετικά με τα οικιστικά περιγράμματα οικισμών(παρ. 2β άρθρου 23) στους υπό κατάρτιση δασικούς χάρτες στο δήμο Αργιθέας.

    Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

    Θέμα:       2ο

4η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:       3ο

 Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή πίστωση 25.600,00 € για κάλυψη  δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:        4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

Θέμα:  6ο

Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης από το

πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την Πρόσκληση Ι με τίτλο

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

    Θέμα:       7ο

Λήψη απόφασης περί αποδοχής Πρόσκληση συμμετοχής του

Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την Πρόσκληση  ΙΙ με τίτλο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Ιωάν.- Εντεταλμ. Δημ. Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθαν.

    Θέμα:       8ο

Λήψη απόφασης περί αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την Πρόσκληση ΙΙΙ με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Ιωάν.- Εντεταλμ. Δημ. Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθαν.

    Θέμα:       9ο

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων νέων  εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας».

 

   Εισηγητής:

 

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

Θέμα:   10ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  11ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για επανασύνδεση οδικής πρόσβασης του εξωκκλησιού  της Αγ. Τριάδος στην θέση Αγορασιά Ανθηρού με το κεντρικό οδικό δίκτυο.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  13ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – έργων – εργασιών,  στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για αίτηση προς Δήμο για θέματα συνοικίας Β΄ Μαράθου.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  15ο

Επικαιροποίηση υπαρ. 11/2017 αρχικής απόφασης Δ.Σ., επί αιτήσεως δημότη Πετρίλου –ενέργειες Δήμου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τουραλιάς Νικόλαος- Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  16ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση επί αιτήσεων  Δημοτών.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF