Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις  27-12-2019  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

                               

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   27-12 – 2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3396  / 23-12 – 2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

    Θέμα:  1ο

7η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2019, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  2ο

Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.330,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2019 ( Γ΄ Κατανομή).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  3ο

 Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.330,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2019 ( Δ΄ Κατανομή).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  4ο

Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.665,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2019 ( Συμπληρωματική κατανομή).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  5ο

Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού  για τη διενέργεια πληρωμής  της πράξης (Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου Ανθηρού ) του  προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0061

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2020.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2019.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κα. Κορλού Όλγα

    Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2020.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

     Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981) για το έτος 2020.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  10ο

Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων  Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  11ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221).

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  12ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020  βάσει του Ν. 4412/2016(άρθρο 221).

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  απαγόρευση  βοσκής  στο  συνιδιότητου δάσους ‘’ Κατούνας’’   – έγγραφο 7988/201653/14-11-2019 έγγραφο  Δασαρχείο Τρικάλων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

     Θέμα:  14ο

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Καρδίτσας για ενεργειακή αναβάθμιση.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  15ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Γιαννακάκη Ηλία του Παναγιώτη    για χορήγηση βεβαίωσης.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  16ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Κωτή Γεώργιο    για χορήγηση βεβαίωσης.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  17ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα των  κ. Κοθώνα  Ηλία και Κοθώνα Παναγιώτα      για χορήγηση βεβαίωσης.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  18ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για παράταση του έργου ‘’ Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αχελώου 2019’’

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  19ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για παράταση του έργου ‘’ Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας 2019’’

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  20ο

Καθορισμός δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

   Εισηγητής:

Εισηγητής κ. Παπαδήμας Ηλίας Πρόεδρος Δ.Σ.

    Θέμα:  21ο

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργιθέας

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Ανδρέας Στεργίου

    Θέμα:  22ο

Αιτήσεις δημοτών – Φορέων

   Εισηγητής:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαδήμας Ηλίας

 

 Αποδέκτες

Πίνακας  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

 

1

Πούλιος

Χαράλαμπος

Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού

2

Κωφός

Στυλιανός

Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου

3

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών

4

Κορλού

Όλγα

Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου

5

Τσιατσιάνης

Ηλίας

Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου

6

Καμπούρης

Δημήτριος

Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών

7

Στεργιούλης

Ιωάννης -Γεώργιος

Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου

8

Σταμούλης

Νικόλαος

Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου

9

Χασιώτης

Γεώργιος

Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας

10

Καναβός

Βασίλειος

Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού

11

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας

12

Μερεντίτης

Κωνσταντίνος

Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών

13

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού

14

Σακελλάρης

Γεώργιος

Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης

15

Τσιβόλας

Λάμπρος

Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς

16

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου

17

 

 

Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού 

18

 

 

Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου 

19

 

 

Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου

20

 

 

Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF