Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 16-04-2021

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε στην  5η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6- 11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ.:78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020, τεύχος Β’) ,  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021  (ΦΕΚ 996/13.3.2021 τεύχος Β’) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2-4-2021 (ΦΕΚ 1308/3-4-2021).

Σχετικές και οι εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 40/20930/31-3-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ. 22414/7-12-2020, εγκύκλιο 31/8-2-2021 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ. 2343 και η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ. 6020/5.4.2021  η οποία θα λάβει χώρα την  16/4/2021 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 18:00 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  16-4-2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1174 / 12- 4- 2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο 5η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2021
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του  πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής  του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας  (Α.Μ.14 ανασύνταξη /10-9-2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Παπαϊωάννου Βασίλειο του Λάμπρου   για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
    Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για  υπογραφή νέας σύμβασης μίσθωσης  δημοτικού ακινήτου εμβαδού 9,00 τ.μ. στον οικισμό Μεταμόρφωσης  από τον ΟΤΕ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Όλγα Κορλού
    Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης α. Δεκτικότητας Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής. β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αργιθέας πλησίον οικίας Νικολάου Σπυρόπουλου».
    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης α. Δεκτικότητας Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής. β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Συμπλήρωση ΦΟΠ στον οικισμό ΄΄Περιβόλιον΄΄ της Τ.Κ. Καλή Κώμης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης α. Δεκτικότητας Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής. β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Φουντωτού στη θέση οικία Θέου Ιωάννη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
     Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του δημότη κ.Ηλία Κολοκοτρώνη για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης 162,17 τ.μ. πλησίον της σταυλικής του εγκατάστασης στην Κοινότητα Καταφυλλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  11ο Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.