Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας στο Ανθηρό την Παρασκευή 30-10-2020

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  30 – 10 – 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   30 – 10 – 2020  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2948 / 26 –  10 – 2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο 10η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  2ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Γ΄  τριμήνου 2020  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.
Θέμα:  3ο Απαλλαγή  υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού  για «Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Στεφανιάδας»
Θέμα:  4ο Έγκριση απόφασης Δημάρχου 154 / 2020 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  5ο Έγκριση απόφασης Δημάρχου 156 / 2020 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  6ο Έγκριση απόφασης Δημάρχου 157 / 2020 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  7ο Έγκριση απόφασης Δημάρχου 158 / 2020 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  8ο Έγκριση απόφασης Δημάρχου 159 / 2020 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  9ο Έγκριση απόφασης Δημάρχου 164 / 2020 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  10ο Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της
υπ΄αριθμ. 183/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Θέμα:  11ο Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 15/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα   “Περί ορισμού δικηγόρου για την δικαστική επιδίωξη
αποβολής από δημοτική έκταση στην ΤΚ Πετροχωρίου”  και ορισμός νέου
δικηγόρου
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών μετά την θεομηνία της 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020

Θέμα:  13ο Έγκριση πρακτικού Ι του έργου : Ενεργειακή αναβάθμιση στο δημοτικό κτίριο Ανθηρού
Θέμα:  14ο Έγκριση ή μη του πρακτικού περί  συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 1168 / 2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αχελώου»
Θέμα:  15ο Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο  για την  παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου Αργιθέας.
Θέμα:  16ο   Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο  για έγκριση επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος στους δικαιούχους α). Πολύζου Γεωργία του Λάμπρου β). Νάνου Βάϊο του Σεραφείμ και γ). Μινκάκη Αργυρώ του Λάμπρου από  Δημοτικά τέλη (ύδρευσης κ.τ.λ.).

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Καραγεώργος Αθανάσιος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Κορλού Όλγα
2.
Στεργιούλης
Ιωάννης – Γεώργιος
3.
Μπαλατσούκας
Κωνσταντίνος
4. Τσιβόλας Λάμπρος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.