Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   05 -04 – 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                   

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  05-04-2019  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    872  / 01 – 04 – 2019   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση στο Δ.Σ. για 2η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2019, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

Θέμα:  2ο

Εισήγηση στο ΔΣ για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.

Θέμα:  3ο

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Θέμα:  4ο

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο ΤΚ Πετρίλου στη θέση ρέμα “Λεύκας του Δήμου Αργιθέας»

Θέμα:  5ο

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.  ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Θέμα:  6ο

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Διάνοιξη δρόμου προς οικισμό Παλιοχώραφα της Τ.Κ. Βραγκιανών»

Θέμα:  7ο

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Θέμα:  8ο

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Θέμα:  9ο

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ»

 

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF