Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   25 – 10 – 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  25-10-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3404  / 21 – 10  – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 10η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  2ο Έγκριση του Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων, σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2021.
Θέμα:  3ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης μεταξύ Δήμου Αργιθέας και Ιστορικού Εκκλησιαστικού Μουσείου Ανθηρού
Θέμα:  4ο Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος.
Θέμα:  5ο Περί έγκρισης του πρακτικού  Ι : «.) την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» και β) την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  6ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Τ.Κ Πετρίλου (Οικ. Βασιλάδες)».
Θέμα:  7ο Αίτηση του αναδόχου : «Αριστείδης Αντωνάκης»  του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ, ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ (Α.Μ.21/2020) με θέμα: «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Ν.4938/6-6-2022 άρθρο 153 παρ.1α
Θέμα:  ο

 

 

 

Αίτηση του αναδόχου : «Ευθυμίου Λάμπρος»  του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ(Α.Μ.15/2020)με θέμα: «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Ν.4938/6-6-2022 άρθρο 153 παρ.1α
Θέμα 9ο Αίτηση του αναδόχου : «Ευθυμίου Λάμπρος»  του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ(Α.Μ.15/2020) με θέμα: «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Ν.4938/6-6-2022 άρθρο 153 παρ.1α
Θέμα 10ο Αίτηση του αναδόχου: «ΚΑΦΦΕΣ Ζ.ΔΗΜ.& ΣΙΑ ΕΤΕ» με θέμα: «  Υποβολή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος κατασκευής για το έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ (ΚΡΑΝΙΑ) – ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ –ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΜΑ «ΛΕΥΚΑΣ»
Θέμα 11ο Λύση μίσθωσης συμφωνητικού με Ο.Τ.Ε. στη θέση Λιβάδια Τ.Κ. Αργιθέας
Θέμα 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Θέμα 13ο Διαγραφή η μη  χρεών   βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Θέμα 14ο Διαγραφή η μη  χρεών   βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Θέμα 15ο Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης αποδοχής ανάληψη της υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής: ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος