Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  14-12-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                                                      

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  20-11-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    3476  /  10 – 12 – 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Θέμα:  2ο

Εισήγηση για λογιστική τακτοποίηση οικονομικών στοιχείων του Δήμου.

Θέμα:  3ο

Έγκριση του πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ (Α.Μ.10/2018)»

Θέμα:  4ο

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων για τη συγκρότηση επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2019.

Θέμα: 5ο

Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας, έτους 2019, έπειτα από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 87/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF