Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ  την 19-12-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 Βασίλης Στεργίου

                                                                      

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 19-12-2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     5144 / 15-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

 

Θέμα:   1ο

Εισήγηση για 13η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016- τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Θέμα:   2ο

Εισήγηση για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 6.390,00 € και απόδοση στην Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ κατανομή).

Θέμα:   3ο

Ορισμός Δικηγόρου επί διαταγή πληρωμής  της   ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»– για γνωμοδότηση και αμοιβή.

Θέμα:   4ο

Περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαγραφή η μη βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.

Θέμα:   5ο

Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και αντίκρουση αγωγής στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας   του «ΘΩΜΑ ΣΚΥΛΛΑ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ»–καθώς   και σε κάθε αναβολή- καθορισμός αμοιβή Δικηγόρου.

Θέμα:   6ο

Περί έγκρισης της αριθμ. 154/2016 απόφασης Δημάρχου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας και κατάθεση υπομνήματος σχετικά με την κατεδάφιση περίφραξης Βλασίου- καθορισμός αμοιβή Δικηγόρου.

Θέμα:   7ο

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου προς νομική υποστήριξη αιρετών (1/2014 πράξη καταλογισμού)- καθορισμός αμοιβή Δικηγόρου.

Θέμα:   8ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

Θέμα:   9ο

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων βάσει του Ν.4412/16 (άρθρο 221).

Θέμα:   10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16).

Θέμα:   11ο

Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 16/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί διαπίστωσης απροθυμίας της αγοράς για χρηματοδότηση και υπαγωγή του Δήμου Αργιθέας στην αναχρηματοδότηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς εξυγίανση σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 22 του άρθρου 81 Ν.4316/2014»

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF