ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Δήμαρχος Αργιθέας  διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες:

Α) του Δήμου Αργιθέας, για την κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου.

Β) Για το Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Αργιθέας ως εξής:

  1. Βενζίνης αμόλυβδη, που απαιτείται για την κίνηση του οχήματος .

Γ) Για το Ν.Π.Δ.Δ. την Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

  1. Πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανση των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμού 74.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ) την υπ’ αριθ. 120/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ,τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα για το οικον. έτος 2017

δ) τους όρους της παρούσας

 καλεί

 τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.

 

Ολόκληρη η διακήρυξη σε μορφή PDF

Τεχνική Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές – Οικονομική Προσφορά (σε μορφή PDF)

Τεχνική Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές – Οικονομική Προσφορά (σε μορφή WORD)