Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (2η) του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  28 – 02 – 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα:  Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    28 – 02 – 2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   476  / 24 – 02 – 2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Περί έγκριση τεχνικής μελέτης τρόπος καθορισμου με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση  με βάση τα άρθρα 32 παρ 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει,λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑΣ» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού
Θέμα:  2ο

 

Περί  συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια  διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2023

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος