Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα, από Άγιο Νικόλαο έως Τ.Κ. Πετρίλου (συμβατικές θέσεις 120 & 118 του οδικού τμήματος 2.1.1) από 23/06/2022 έως και 30/06/2022

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, κάθε είδους οχήματος, στο οδικό τμήμα, από Άγιο Νικόλαος έως την Τ.Κ. Πετρίλου (συμβατικές θέσεις 120 & 118 του οδικού τμήματος 2.1.1) για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής, απομάκρυνσης ασυμπύκνωτων τεχνικών επιχώσεων & υλικών, κατασκευή οπλισμένου επιχώματος με συρματοκιβώτια, οδοστρωσίας, υδραυλικών έργων και ασφαλτικών για το χρονικό διάστημα από 23/06/2022 έως και 30/06/2022.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

  • Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
  • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου.
  • Το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕΤΡΙΛΟ