Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη από το Δήμο Αργιθέας

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για θέματα της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση, τον ταμειακό προγραμματισμό και την διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή:
  • Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
  • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
  • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
  • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
  • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
  • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
 2. Να κατέχουν πτυχίο Λογιστικής της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
 3. Να διαθέτουν επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 4. Να έχουν τουλάχιστον 5μηνη εμπειρία.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του Δημοσίου Τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου Τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (άρθρο 163, παρ. 4 του Ν. 3584/2007)

 

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/2006 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 17 του Ν. 3584/2007 και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αργιθέας και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργιθέας (https://argithea.gov.gr), στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αργιθέας – Ανθηρό απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο (κ. Νικόλαο Σακκά – τηλ: 2445350404) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών(Πτυχίο ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα word, Excel, υπηρεσίες διαδικτύου.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
 • Όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους
 • Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ