Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργιθέας

Πρόσκληση για τακτική  συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργιθέας

 

  • Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ) 102/Α’/2002)
  • Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β’/2003)
  • Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/2010)
  • Το ΓΓ3/13-01-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Λειτουργία Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας μετά την εφαρμογή  του Προγράμματος «Καλλικράτης»
  • Την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)
  • Τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55)

 

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην  1η Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργιθέας που θα γίνει στο Ανθηρό στις  9  Ιουνίου 2020 , ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  με ώρα έναρξης 12 :00 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών.

 

  1. Οργάνωση , συντονισμός , ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2020 – Λήψη αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

 Εισήγηση Δημάρχου  και Προέδρου του  Σ.Τ.Ο

 

                          

                                                Ο Δήμαρχος

                                            Στεργίου Ανδρέας

                    

 

Πίνακας Διανομής

Τσιατσιάνη Ηλία Αντιδήμαρχος

Μπαλατσούκα Κων/νο  Δημοτικός σύμβουλος

Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καρδίτσας

Στρατιωτικός Διοικητής περιοχής Καρδίτσας

Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου

Διοικητής Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών Ν. Καρδίτσας

Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου

Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών  Μουζακίου

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.