ΠΡΑΚΤΙΚΟ I ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ (ΚΡΑΝΙΑ) – ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ ΤΚ ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ “ΛΕΥΚΑΣ”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ I ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

Για το έργο με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ (ΚΡΑΝΙΑ) – ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ ΤΚ

ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ “ΛΕΥΚΑΣ”

προϋπολογισμού: 116.600,00 € με ΦΠΑ 24% και αρ. συστήματος Α.Α. 81292.
Υποβολή οικονομικής προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2α σύμφωνα:

  1. με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και
  2. τους όρους της διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC004830236 2019-04-19)

Οι υπογράφοντες:

  1. Κόγια Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος,
  2. Κωστάκης Δημήτριος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος,
  3. Τσούκης Δημήτριος, Τοπογράφος Μηχανικός, ως μέλος,

που σύμφωνα με την αρ. 27/2019 (ΑΔΑ: 600ΟΩΨ3-ΛΓΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε. Δ.) του ανωτέρω έργου, συγκεντρωθήκαμε στις 20.05.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του έργου του θέματος και την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 81292. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14.05.2019 ώρα 15:00 μμ. και η οριστική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 20.05.2019, ώρα 10:00 πμ.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την αρ. πρωτ. 1046/12-4-2019 διακήρυξη του Δήμου Αργιθέας , για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ (ΚΡΑΝΙΑ) – ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ ΤΚ ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ “ΛΕΥΚΑΣ”, και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, προέβη στα εξής:

Η Πρόεδρος προχώρησε στην ανασκόπηση του διαγωνισμού και επιβεβαίωσε ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός 81292 είναι χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και έχουν υποβληθεί σφραγισμένες προσφορές από συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Επίσης, διαπίστωσε ότι έχει αναρτηθεί ο Κατάλογος Συμμετεχόντων από την Αναθέτουσα Αρχή στο σχετικό χώρο του Συστήματος. Ο Κατάλογος εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται στον παρόν Πρακτικό. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά».

Κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος ο Πίνακας των Συμμετεχόντων κατά Σειρά Μειοδοσίας, όπως προέκυψε από το Σύστημα ο οποίος και επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, της νόμιμης ψηφιακής υπογραφής, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης  (ομαλότητα), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.δ της Διακήρυξης. Όλες οι προσφορές βρέθηκαν ομαλές.

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και διαπίστωσε ότι:

  • Όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν υποβάλλει τους απαιτούμενους, σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης, ηλεκτρονικούς φακέλους δηλαδή: (α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) νομίμως υπογεγραμμένο, (β) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης.
    Κατατέθηκαν ηλεκτρονικά οι κάτωθι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής:

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΠΟΣΟ

1

ΚΑΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

173929/6.5.2019-ΤΜΕΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

1.881,00€

2

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

e-48019/9.5.2019 – ΤΜΕΔΕ

1.885,00€

3

ΚΟΥΤΗ ΑΝ. – ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.

e-48278/13.5.2019 – ΤΜΕΔΕ

1.880,65€

4

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

e-48043/9.5.2019 – ΤΜΕΔΕ

1.881,00€

Η Πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε από το πρωτόκολλο του Δήμου Αργιθέας ένα σφραγισμένο φάκελο με αρ. πρωτ. 1421/17-5-2019 που περιείχε την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του οικονομικού φορέα “ΚΑΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.”, σύμφωνα με το αρ. 3.5(β) της Διακήρυξης.

Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής έγινε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.tmede.gr για όσες εγγυητικές επιστολές εκδόθηκαν από το ΤΜΕΔΕ και για τις εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής έκδοσης οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Όλες οι εγγυητικές επιστολές βρέθηκαν έγκυρες.

Επομένως η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα παραπάνω κατέληξε στον πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α

Α/Α ΚΑΤΑΘ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Προσφορά
χωρίς ΦΠΑ (€)

1.

121585

ΚΑΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

41,04 %

55.440,99

2.

120444

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ

18,03 %

77.079,82

3.

122384

ΚΟΥΤΗ ΑΝ. – ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.

15,40 %

79.554,07

4.

122310

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

5,10 %

89.232,28

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, τον Οικονομικό Φορέα «ΚΑΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση σαράντα ένα και τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (41,04%).

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

Καρδίτσα, 22.05.2019

Η Πρόεδρος της Ε.Δ.

 

Τα μέλη:

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELIA KOGIA
Ημερομηνία: 2019.05.22 14:21:53 EEST

1.

Κωστάκης Δημήτριος

Κόγια Ευαγγελία

2.

Τσούκης Δημήτριος

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς

1

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

13/05/2019 12:26:38

2

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

13/05/2019 14:17:48

3

ΚΑΦΦΕΣ ΖΔΗΜ ΚΣΙΑ ΕΤΕ

14/05/2019 10:38:33

4

ΚΟΥΤΗ ΑΝ -ΚΩΤΗΣ ΑΝ ΟΕ

14/05/2019 11:11:34

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσοστό

1

121585

ΚΑΦΦΕΣ Ζ ΔΗΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ

41.04 %

2

120444

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

18,03 %

3

122384

ΚΟΥΤΗ ΑΝ -ΚΩΤΗΣ ΑΝ ΟΕ

15,40 %

4

122310

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε

5,10 %

 

Το πρακτικό σε μορφή PDF