Παρατείνετε έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 η κατάθεση προσφορών για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Αχελώου και Αν. Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία: «Συντήρηση υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας για το έτος 2018» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.410,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08- 2016).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1332/24- 04-2018απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3/2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την ανωτέρω εργασία όπως αυτές περιγράφονται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή το αργότερο μέχρι την 4/06/2018 ημέρα Δευτέρα .Η προσφορά σας θα κατατεθεί στα γραφεία του δήμου Αργιθέας είτε αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικώς. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Τηλ. 2445350413-410) κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες.

Σε κάθε πρόσκληση υπάρχουν τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Τεχνική περιγραφή
  2. Ενδεικτικός, προϋπολογισμός
  3. Τιμολόγιο Μελέτης
  4. Συγγραφή υποχρεώσεων
  5. Προϋπολογισμός Προσφοράς

 

Η πρόσκληση για τη Δημοτική Ενότητα Αχελώου σε μορφή PDF

Η πρόσκληση για τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Αργιθέας σε μορφή PDF