Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού στον Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας προχώρησε στην πλήρωση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τριών (3) θέσεων και συνολικής διάρκειας Οκτώ (8)
Μηνών έκτακτου προσωπικού.

Ειδικότερα οι σχετικές θέσεις:

α. Μία Θέση , ειδικότητας ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ( Φορτωτή)
β. Μία θέση , ειδικότητας ΔΕ 29 Οδηγών T'(C) και Δ'(D) Κατηγορίας ( με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
γ. Μία Θέση , ειδικότητας ΥΕ Εργατών.

Η σχετική ανακοίνωση υπ ‘αριθ. 2971/15-11-2019 ΣΟΧ 1/2020 δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθ. 25746/2019/1/2020/10-01-2020 Έγκριση του ΑΣΕΠ.

 

Το σχετικό πρακτικό σε μορφή PDF.