ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αργιθέας που εδρεύει στο Ανθηρό (ΣΟΧ1/2019)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016  (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016)  και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-2019). .
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 6. Την υπ’ αριθμ. 19/26-02-2018 (ΑΔΑ: 65Γ1ΩΨ3-5Η3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 184/2017 απόφασης του Δ.Σ. για τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018 και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος».
 7. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3406/33075/16-03-2018 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αργιθέας Ν. Καρδίτσας με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
 9. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ.28780/19.6.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Αργιθέας με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β ‘ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 10. Την υπ’ αριθμ. 124/12-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικότητας προσωπικού για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
 11. Την υπ’ αριθμ. 30/28-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση  της αριθμ. 124/2018 απόφασης του Δ.Σ.  περί καθορισμού ειδικότητας προσωπικού για  πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και για την εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος».
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας (ΦΕΚ 527/τ. Β΄/03-04-2015) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 740/14-3-2019 βεβαίωση του Δημάρχου Αργιθέας περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 13. Την με αριθμ. πρωτ. 739/15-3-2019 βεβαίωση του Δημάρχου Αργιθέας , περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης.
 14. Το αριθμ πρωτ. 5496/2019//1/2019/01-04-2019 Έγγραφο του ΑΣΕΠ περί έγκρισης ανακοίνωσης της αριθμ 1/2019 ΣΟΧ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Δήμου Αργιθέας, που εδρεύει στο Ανθηρό Ν. Καρδίτσας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Αργιθέας

Ανθηρό

 

(Δ. Αργιθέας)

(Ν. Καρδίτσας)

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

8 μήνες

1

101

Δήμος Αργιθέας

Ανθηρό

 

(Δ. Αργιθέας)

(Ν. Καρδίτσας)

ΥΕ Εργατών

8 μήνες

1

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

101

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

 

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αργιθέας Ν. Καρδίτσας, Ανθηρό, Τ.Κ.43065, απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Διοικητικού, υπόψη κου Κων/νου Καϊμακάμη ή κ. Δήμητρας Κλάρα (τηλ. επικοινωνίας: 2445350407, 2445350400).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες  ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αργιθέας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ.Χρόνου ΣΟΧ  γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου(ΣΟΧ)  με σήμανση έκδοσης «12.02.2019 και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019», θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αργιθέας.

                                                                                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ

 

Τα σχετικά έγγραφα σε μορφή PDF

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 1-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1 – 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 16_1_2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019