Να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα στην κοίτη του ρέματος Πλατανιάς συνεχής παροχή για την διατήρηση των οικοσυστημάτων (οικολογική παροχή)

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις:
 1. του Ν.1650/1986 ¨Για την προστασία του περιβάλλοντος¨ (ΦΕΚ 160 Α/16.10.1986) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25.4.2002).
 2. του Ν.2244/1994 ¨Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 168 Α/7.10.1994).

……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (αρ.πρωτ.Δ.Τ.Ε.2973/255385/20-12-2013) και τις υποβολές συμπληρωματικών στοιχείων (αρ.πρωτ.Δ.Τ.Ε.184/18845/5-2-2016, 2432/ 212746/17-12-2018, 100/11213/22-1-2019, 303/28503/20-2-2019, 739/60666/15-4-2019 και 946/77352/16-5-2019) για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθμού του θέματος λόγω αλλαγής της δικαιούχου εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με δ.τ. ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨ από την εταιρεία με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨.
 2. Την με αρ.πρωτ.2268/151926/3-8-2012 Απόφαση Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,35 MW, στην εταιρεία ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ.¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨, στην θέση ¨Κλειδέρες¨ του ρέματος ¨Πλατανιάς¨, στο Δήμο Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 1. Το από 13-9-2013 έγγραφο της ΡΑΕ (κωδικός Ο-55941) στο οποίο προσαρτάται η από 12-9-2013 βεβαίωσή της σύμφωνα με την οποία η αλλαγή της επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨ από την εταιρεία ¨ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨ με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨ δεν απαιτεί τροποποίηση της ισχύουσας άδειας παραγωγής.
 2. Το με αρ.πρωτ.3230/199410/18-12-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο τα αναφερόμενα στην Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύουν και για την νέα δικαιούχο εταιρεία, την με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨.
 1. Την με αρ.πρωτ.οικ.878/24659/14-2-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας-Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία (με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨) λόγω παράβασης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο εξεταζόμενο έργο, καθώς και το αντίγραφο του παραστατικού πληρωμής του για την γνωστοποίηση της εξόφλησής του.
 2. Την με αρ.πρωτ.2891/113574/19-9-2018 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας-Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην εταιρεία ¨ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨ με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 6,35 MW, στην θέση ¨Κλειδέρες¨ του ρέματος ¨Πλατανιά¨ του Δήμου Αργιθέας στην Π.Ε.Καρδίτσας.
 3. Την με αρ.πρωτ.199/10650/8-2-2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας-Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων τροποποίησης της προαναφερθείσας Απόφασης χορήγησης άδειας χρήσης νερού, ως προς τον όρο (1) της παρ.5 ¨Λοιποί όροι, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη¨.
 4. Το από 31-1-2013 έγγραφο της εταιρείας προς τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (αρ.πρωτ.ΛΑΓΗΕ 686/ 6-2-2013) για την γνωστοποίηση της αλλαγής του δικαιούχου του έργου, καθώς και το αντίγραφο του ενημερωτικού σημειώματος του ΛΑΓΗΕ για την έκδοση τιμολογίου (Νοέμβριος 2015) από τον παραγωγό, με το οποίο τεκμηριώνεται ότι ο ΛΑΓΗΕ έχει προβεί στην αλλαγή της επωνυμίας του ανεξάρτητου παραγωγού.
 5. Την από 14-1-2013 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ/488/21-1-2013) ανακοίνωση καταχώρισης της συγχώνευσης των εταιρειών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, το κωδικοποιημένο καταστατικό της 20-9-2018 της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-11-2018 σχετικά με την εκπροσώπησή της.
 6. Την από 22-3-2019 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας με την οποία ανατίθεται η επίβλεψη της λειτουργίας του σταθμού σε κατά νόμο αρμόδιο μηχανικό.
 7. Την από 26-3-2019 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού για την ανάληψη της επίβλεψης της λειτουργίας του σταθμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την  τροποποίηση    της    με   αρ.πρωτ.2268/151926/3-8-2012    Απόφασης   Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,35 MW στην θέση ¨Κλειδέρες¨ του ρέματος ¨Πλατανιάς¨, στον Δήμο Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως προς: Tην επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας

¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨ από την εταιρεία ¨ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨ με δ.τ. ¨ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.¨.

 1. Την αντικατάσταση των υποπαραγράφων Β1, Δ4 και Δ6 αυτής, ως ακολούθως:

Β1. Ο δικαιούχος της παρούσας υποχρεούται κατά την λειτουργία του σταθμού να τηρεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τίθενται στις σχετικές αποφάσεις, βεβαιώσεις και έγγραφα που αφορούν την άδεια παραγωγής, τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και την άδεια χρήσης νερού του έργου.

Δ4. Να τηρεί (υποχρεούται ο δικαιούχος της παρούσας) τους όρους, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις ώστε να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα στην κοίτη του ρέματος Πλατανιάς συνεχής παροχή για την διατήρηση των οικοσυστημάτων (οικολογική παροχή), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (8) σχετικό του προοιμίου της παρούσης.

Δ6. Να λαμβάνει (υποχρεούται ο δικαιούχος της παρούσας) τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο κεφ.Α΄ του παραρτήματος II καθώς και τα κατασταλτικά μέτρα του κεφ.Β΄ του παραρτήματος II για την κατηγορία του έργου, της Φ.15/οικ.1589/104/2006 Κ.Υ.Α. ¨Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές- βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες¨ (ΦΕΚ 90Β/30-1-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ.οικ. 12997/145/Φ.15/28-11-2014 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 3284/Β/8-12-2014).

 1. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ.πρωτ.2268/151926/3-8-2012 Απόφαση Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου για την χορήγηση άδειας λειτουργίας για τον σταθμό του θέματος.
 2. Η παρούσα άδεια καταχωρήθηκε στο αρχείο της υπηρεσίας μας με κωδικό αριθμό :

 

0

5

4

2

8

4

2

0

0

0

0

4

3

5

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

 

Ολόκληρη η απόφαση σε μορφή PDF