Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής Αργιθέας – ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ)

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά ζώσης 1 η ειδική συνεδρίαση του Σώματος, την Πέμπτη 29-02-2024 και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 5056/2023 (Α΄ 163) «Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής –προσθήκη άρθρου 67 Α στον 3852/2010» με μοναδικό θέμα συζήτησης: Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 Ενημέρωση για πορεία έργων χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ
2019 και παρελθόντων ετών καθώς και ενημέρωση για το χρόνο δημοπράτησης
των νέων έργων χρηματοδοτούμενων από ΣΑΤΑ 2022 και παρελθόντων ετών
(Κορλού Όλγα, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για την Αργιθέα»)

2 Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αργιθέας στις 01/01/2024
(Το υπόλοιπο λογαριασμών όψεως, ταμειακό υπόλοιπο, τις απαιτήσεις από
τρίτους, τις υποχρεώσεις δανειακών συμβάσεων).
(Κούτσικος Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για
την Αργιθέα»)

3 Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στη θέση Σκάλα Ανθηρού και
βελτίωση εναλλακτικού δρόμου πρόσβασης Ανθηρού – Κριτσάρι.
(Θεοδωράκης Αθανάσιος, Δημ. Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για
την Αργιθέα»)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ