Επικύρωση Προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

Α) Των άρθρων 65, 72, 86, 238 και 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010).

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Αποφασίζουμε

Επικυρώνουμε την αριθμ. 222/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας που αφορά:

α) Την έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ο οποίος εμφανίζεται ισοσκελισμένος ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ:                          4.701.121,68 €

ΕΞΟΔΑ:                                  4.654.210,02 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                           46.911,66 €

β) Την έγκριση του (τμήματος) του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2017 του Δήμου Αργιθέας, που αφορά τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας του Δήμου, χωρίς τα Νομικά Πρόσωπα (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ.) αυτού που εντάσσονται στο Μ.Φ.Γ.Κ. .

Επισημαίνουμε ότι: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την κοινοποίηση της παρούσας, πρέπει να προχωρήσει σε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, καθώς: α) Στο σκέλος των
εσόδων, έχετε εγγράψει στον Κ.Α. 1329.02 με τίτλο “Βελτίωση – ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Αργιθέας” ποσό ύψους 477.692,27 €. Εφόσον, από τα συνημμένα έγγραφα προκύπτει ότι το ανωτέρω έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, αυτό πρέπει να εγγραφεί σε ανάλογο Κ.Α. του προϋπολογισμού, β) Δεν έχετε κατανείμει τις δαπάνες της ομάδας 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους», στις υπηρεσίες ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους κατά παράβαση της παρ.8 του άρθρου 5 της αριθμ. 26945/31-07-2015 Κ.Υ.Α. γ) έχετε εγγράψει στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 20-6277.01 με τίτλο “Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα” ποσό ύψους 10.000 €. Σύμφωνα όμως με το εγκεκριμένο κωδικολόγιο, ο εν λόγω Κ.Α. δε φέρει τον αυτό τίτλο, δ) Δεν έχετε εγγράψει στον Κ.Α. 1312 του σκέλους των εσόδων με τίτλο «Δαπάνες επισκευής και συντήρηση σχολικών κτιρίων» και σε αντίστοιχο Κ.Α. του σκέλους των εξόδων, ποσό ύψους 2.000 €, κατά παράβαση του άρθρου 3 περ. Α7 της αριθμ. οικ.23976/22-07- 2016 Κ.Υ.Α. και ε) εφόσον στο σκέλος των δαπανών, έχετε εγγράψει το σύνολο του ποσού που αφορά πυροπροστασία για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση), πρέπει να εγγράψετε το εν λόγω έσοδο σε στον Κ.Α. 1214 με τίτλο “Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες” και όχι στον Κ.Α. 1313 που αφορά επενδυτικές δαπάνες.

Συνημμένα σας επιστρέφουμε ένα (1) αντίγραφο του Προϋπολογισμού επικυρωμένο από την υπηρεσία μας και σας επισημαίνουμε ότι οφείλετε να μεριμνήσετε για την ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013) αλλά και για την ανάρτηση συνοπτικής κατάστασης αυτού στην ιστοσελίδα του Οργανισμού σας, όπως επίσης και για τη δημοσίευση αυτής σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Οργανισμός σας.

 

Ολόκληρη η Απόφαση σε μορφή PDF