ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ( ΔΗ.ΚΕ.ΑΡ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ( ΔΗ.ΚΕ.ΑΡ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

 Α) ΕΣΟΔΑ

1

Υπόλοιπο λογαριασμού καταθέσεων όψεως

                       1.539,00

2.

Επιχορήγηση Δήμος Αργιθέας 2017

                     10.000,00

3.

Εισπράξεις από ΕΕΤΑΑ Α.Ε Βοήθεια στο σπίτι

                     81.865,00

                                        Συνολο εισπράξεων  :          93.404,00                                                                                    

 Β) ΕΞΟΔΑ

1.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒσΣ

                     46.447,00

2.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

                     26.417,00

3.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

                       4.680,00

6.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

                       6.809,00

7.

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

                       7.910,00

8.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΕΙΣΗΣ

                          544,00

7.

ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ

                            30,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

                     92.839,00

Γ) ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΙΝΑΙ

1.

ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

                          567,00

2.

ΤΑΜΕΙΟ

                              0,00

ΣΥΝΟΛΟ

                          567,00

 

 

 Δ) ΟΦΕΙΛΕΙ Η ΔΗ.ΚΕ.ΑΡ

1.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΕΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

                       7.562,00

2.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

                       4.235,00

3.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ

                       3.180,00

4.

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ (ΦΜΥ)

                          712,00

5.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

                             0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ

                     15.689,00

Ε) ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΗ.ΚΕ.ΑΡ

1.

ΟΦΕΙΛΕΙ Η ΕΕΤΑΑ ΕΩΣ 31-12-2017

                       6.000,00

2.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 2018

                     10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ

                     16.000,00

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση σε μορφή PDF