Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις 29-1-2018  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
                                        

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 29-1-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.       366  / 25-1-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

    Θέμα:       1ο

1η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2018 τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:       2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:    3ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών  στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών – μελετών    στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  5ο

 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης των  μελετών :

1.      «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας(Α.Μ.1/2018)».

2.      «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων της Δ.Ε. Αργιθέας(Α.Μ.3/2018)»

3.      «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων της Δ.Ε. Αχελώου(Α.Μ.2/2018)»

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος

    Θέμα:       6ο

Τροποποίηση της αριθμ.182/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση υδραγωγείων Δ.Ε. Αργιθέας  για το έτος  2017”.

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:    7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου (Κατασκευή τεχνικών έργων)του πρώην Δήμου Αχελώου (ΑΜ.216/2008).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Αργιθέας (Δημοτικό κτίριο Αγορασιάς).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2018  για εντάλματα προπληρωμής

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  10ο

Αντικατάσταση  μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ λόγω παραίτησης  και ορισμός νέου Προέδρου Δ.Σ.  ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ λόγω παραίτησης του Προέδρου. 

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  12ο

Διαδικασία κήρυξης μνημειακών δέντρων στον Δήμο Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  και αξιολόγησης διαδικασίας  σύναψης δημοσίας  συμβάσης της προμήθειας με τίτλο:¨Προμήθεια μηχανήματος έργου (JCB)  για το έτος 2018 (Ν.4412/16).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF