Δήμος Αργιθέας: σεισμόπληκτοι με «βούλα»…

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με την οποία έγινε ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, από το σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018, που ορίζεται ως φυσική καταστροφή.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1….

……………………..

48 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 069, δαπάνη ύψους 7.355.515 περίπου για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και των εξόδων κίνησης των μηχανικών που θα διενεργήσουν αυτοψίες.

Β)Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’178), δαπάνη ύψους € 911.740 περίπου για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων

και επειδή,

από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018 προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1.1. Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από 28.7.1978 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορ. Ελλάδος κλπ.», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979 (Α΄24), 1048/1980 (Α΄101), 1133/1981 (Α΄54) και 1190/1981 (Α΄203) καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα κτίρια από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018, ο οποίος έχει χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, και ανήκουν στα διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών: Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

α) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ …

……………………………..

 

Ολόκληρη η ΚΥΑ σε μορφή PDF