ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη αναγκών κατά την περίοδο της πυροπροστασίας έτους 2019

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 / 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Την απόφαση αριθ. 41/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού .
  2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
  3. το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και το άρθρο 116 του ν.4547/2018(ΦΕΚ102/12.06.2018 τεύχος Α’)
  4. Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
  5. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2019 του Δήμου
  6. Την γνωστοποίηση πλήρωσης των θέσεων
  7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ειδικότητα –

παρεχόμενες

εργασίες

Χρονικό

διάστημα

απασχόλησης

1

ΑΡΓΥΡΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

10-05-2019 έως
09-09-2019

2

ΚΟΣΙΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

10-05-2019 έως
09-09-2019

3

ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

10-05-2019 έως
09-09-2019

4

ΜΠΕΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

10-05-2019 έως
09-09-2019

5

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

10-05-2019 έως
09-09-2019

6

ΤΣΙΒΟΛΑΣ

ΚΟΣΜΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

10-05-2019 έως
09-09-2019

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ

 

Η απόφαση σε μορφή PDF