ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Ο Δήμος Αργιθέας  διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα   οικονομική   προσφορά   βάσει   τιμής   για   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020.  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης), σύμφωνα με την αριθμ. 5/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας       

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 CPV: 09134200-9(Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων Diesel)

 CPV: 09132100-4(Αμόλυβδη βενζίνη)

 CPV: 09135100-5(Πετρέλαιο θέρμανσης)και θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αργιθέας κωδικός NUTS: EL611

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 ΦΠΑ: 14.400,00€) και θα βαρύνει  σύμφωνα με την αριθμ.93/2019(ΑΔΑ: ΩΕΚΒΩΨ3-2ΨΞ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τις  με Κ.Α.: 10-6641.01, 30-6641.01, 10-6643.01, 30-6644.01 του Δήμου Αργιθέας και των Κ.Α. 63.00.00 του Νομικού Προσώπου (ΔΗΚΕΑΡ) και τις ενιαίας σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα.

     Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην αριθμ.πρωτ.2849/07-11-2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:19PROC005829606 2019-11-11) , για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Δήμος Αργιθέας, Ανθηρό Τ.Κ. 43060, είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Δήμος Αργιθέας, Ανθηρό Τ.Κ. 43060, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δήμος Αργιθέας, Ανθηρό Τ.Κ. 43060.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Αργιθέας, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 2445350410-413.

Ο χρόνος παράδοσης ισχύος της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού αντικειμένου, από τη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Αργιθέας, στο Ανθηρό, στις 26 του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.101-2018(ΑΔΑ:6621ΩΨ3-1ΗΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, όπως ισχύει.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών δημοσίων διαγωνισμών έτους 2019 του Δήμου Αργιθέας .

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα και στα παραρτήματα της διακήρυξης.

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί  στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού..

Η Διακήρυξη θα είναι επίσης διαθέσιμη  στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις αναζητώντας τη διακήρυξη με βάση τον ΑΔΑΜ, ενώ η περίληψή της θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

1. Διακήρυξη

2. Μελέτη

3. Περίληψη

4. ΤΕΥΔ