Δια περιφοράς η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί  η 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή   28-8-2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ. Α΄.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Παρασκευή   28-8-2020 από ώρα 12:00 έως 17:00 είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected]).

 

Σε περίπτωση που οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail, η ανωτέρω επικοινωνία/αλληλογραφία μπορεί να γίνει με fax:2445350419, ή με τη χρήση sms προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Παπαδήμα Ηλία κιν.6974793866).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   28-8- 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.       2215  / 24-8- 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο

8η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης α. Δεκτικότητας Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής. β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Στεφανιάδας».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  του  κ. Καραμπίνη Χρύσανθο του Αποστόλου    για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  της  κ. Βοϊβόντα Βαρβάρα του Χρήστου    για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  του  κ. Κορλού Ηλία του  Χαραλάμπου   για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  6ο

Έγκριση μελέτης της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα: 7ο

Έγκριση ψηφίσματος για το Κεντρικό Περιφερειακό οδικό δίκτυο

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.