Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού από τον Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά την περίοδο της πυροπροστασίας.

Παρακάτω η σχετική ανακοίνωση:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Ο Δήμος Αργιθέας έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007

 1. Το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 ¨Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών , εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών¨(ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018)
 2. Την αριθ. 26258 / 28-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
 3. Την αριθ. 25/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης προσωπικού χρονικής διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Έξι (06) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά την περίοδο της πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 

 

 

ΔΕ28

Χειριστών

μηχανημάτων Έργων

Ένα (01)

1.

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Β’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013    (Φ.Ε.Κ.   519/6.3.2013/τ.Β΄)

υπουργικής       απόφασης,                 όπως

Τέσσερις (4) μήνες

 

 

 

τροποποιήθηκε και ισχύει (*),

 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού – χειριστή.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).

 

2.

(Εφόσον    η    θέση    δεν    καλυφθεί    από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Β’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)

υπουργικής       απόφασης,                 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

 

γ)       Ο       ομώνυμος       ή       αντίστοιχος, απολυτήριος       τίτλος       αναγνωρισμένης

 

 

 

 

κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής

 

ή  ισότιμος και αντίστοιχος    τίτλος σχολής

της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην

απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος

αναγνωρισμένης       κατώτερης       τεχνικής

σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό

την     προϋπόθεση     ότι     ο     υποψήφιος

υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την

έκδοση      της  άδειας     υπηρεσίας, ότι η

ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή

χορηγήθηκε     βάσει    του     συγκεκριμένου

τίτλου        είτε        αυτοτελώς        είτε        με

συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).

3.

(Εφόσον    η    θέση    δεν    καλυφθεί    από

υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α)            Άδεια           μηχανοδηγού-χειριστή

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

ομάδας Ε΄ τάξης Β’ του π.δ. 31/1990, ή

άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)

ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012

για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου

2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4

(Η)/5.3.2013    (Φ.Ε.Κ.    519/6.3.2013/τ.Β΄)

υπουργικής        απόφασης,                 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει (*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ)      Απολυτήριος      τίτλος      τουλάχιστον

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980

απολυτήριο      δημοτικού      σχολείου)      ή

ισοδύναμο  απολυτήριο     τίτλο κατώτερης

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή

απολυτήριο    τίτλο    Εργαστηρίων   Ειδικής

Επαγγελματικής         Εκπαίδευσης         και

Κατάρτισης     του     άρθρου     1     του     Ν.

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος

τίτλος    της    αλλοδαπής    και    αντίστοιχη

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ή 6

μηνών,           μετά     την     απόκτηση     της

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή

(*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 

 

 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

.

 

 

 

 

ΥΕ Εργατών

 

 

Ένα (05)

 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Τέσσερις (4) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Αίτηση υποψηφίου
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ερασιτεχνικής ή  επαγγελματικής άδειας    οδήγησης για την κατηγορία ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
 4. Αδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων έργων (για την κατηγορία ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων)
 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου Σπουδών( για την κατηγορία που απαιτείται).
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
 9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

Η σχετική ανακοίνωση σε μορφή PDF.