Ανακοίνωση ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς την οικονομική τους προσφορά μέχρι τις 12/09/2019 στον Δήμο Αργιθέας, Ανθηρό, Τ.Κ. 43060, τηλ. 2445350403 Αντιδήμαρχος υπεύθυνος τμ. προμηθειών   Πούλιος Χαράλαμπος (κιν. 6977970514).

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΠΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΟΣΟ
1 ΚΗΙ 2291 16 ΜΙΝΙ ΜΠΑΣ ΕΙΧ 16-9-2020 16-9-2021  
2 ΚΗΙ 4096 16 ΜΙΝΙ ΜΠΑΣ ΕΙΧ 16-9-2020 16-9-2021  
3 ΚΗΙ 2263 19 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦ 16-9-2020 16-9-2021  
4 ΚΗΗ 6628 11 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ε.Ι.Χ. 10-10-2020 10-10-2021  
5 ΚΗΗ 6629 17 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦ 10-10-2020 10-10-2021  
6 ΚΗΥ 1891 17 ΗΜ 4Χ4 ΦΙΧ 16-9-2020 16-9-2021  
7 ΚΗΥ 1875 17 ΗΜ 4Χ4 ΦΙΧ 16-9-2020 16-9-2021  
8 ΚΗΥ 1899 17 ΗΜ 4Χ4 16-9-2020 16-9-2021  
9 ΚΗΙ 4105 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜ ΦΙΧΑΠ 10-10-2020 10-10-2021  
10 ΚΗΙ 4109 18 ΑΠΟΡΡΙΜΜ ΦΙΧΑΠ 10-10-2020 10-10-2021  
11 ΜΕ 48915 140 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 16-9-2020 16-9-2021  
12 ΜΕ 101843 207 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 16-9-2020 16-9-2021  
13 ΜΕ 86937 97 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 16-9-2020 16-9-2021  
14 ΜΕ 48894 97 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 16-9-2020 16-9-2021  
15 ΜΕ 48916 97 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 16-9-2020 16-9-2021  
16 ΜΕ 98087 196 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 16-9-2020 16-9-2021  
17 ΜΕ 86940 100 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 16-9-2020 16-9-2021  
18 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ   16-9-2020 16-9-2021  

Το έντυπο της προσφοράς που θα κατατεθεί θα πρέπει να είναι το πρότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Αργιθέας με βάση τα οχήματα που αναφέρονται και ακολουθεί παρακάτω.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή με βάση την ασφάλιση όλων των οχημάτων για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές (αστική ευθύνη), νομική προστασία, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα και επιπλέον για τα μηχανήματα του Δήμου, αστική ευθύνη κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.

  • Στα οχήματα 1,2 και 4 στην προσφορά να περιλαμβάνονται και οι καλύψεις πλήρης οδική βοήθεια και θραύση κρυστάλλων.
  • Στα οχήματα 3 και 5 στην προσφορά να περιλαμβάνεται   και η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων
  • Στην προσφορά των παραπάνω οχημάτων να περιλαμβάνεται   η φροντίδα ατυχήματος και το προσωπικό ατύχημα.
  • Ο χρόνος ασφάλισης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.
  • Η διαδικασία που θα ακολουθήσει για την παραπάνω υπηρεσία, είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο, ύστερα από έγγραφη κατάθεση έγγραφων προσφορών σε κλειστό φάκελο.
  • Θα γίνουν δεκτοί όσοι υποβάλουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες και για το σύνολο του στόλου οχημάτων.
  • Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
  • Η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό φερεγγυότητας.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 12/09/2020.

Ο Δήμαρχος

Ανδρέας Στεργίου

 

Η ανακοίνωση σε μορφή PDF.