Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:30 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  28-9-2019  ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ  και ώρα    12:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   28–9 – 2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   2418/  24- 9 – 2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

    Θέμα:  1ο

4η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2019, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄ τριμηνιαία  έκθεση  της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

     Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Β΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

Εισηγητής:

 Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  4ο

Έγκριση  απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αργιθέας « Ιστορικό –Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού»  που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  οικ. έτους 2019».

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  5ο

Χορήγηση γνωμοδότησης  για την άδεια επέμβασης για την κατασκευή του έργου « ΟΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ».

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα: 6ο

Χορήγηση γνωμοδότησης  για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου  «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ –ΡΟΓΚΙΑ-ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της Π.Ε. Καρδίτσας.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  7ο

«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων νέων  εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Τ.Κ.Κουμπουριανων (Α.Μ.09/2017)».

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  της Παπάκου Γεωργίας  για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  της Γυφτογιάννη Ειρήνη και Δήμου Λάμπρου   για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

     Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  της Μπέκα Γαλατείας   για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του Σταυραντώνη Ιωάννη του Γεωργίου για χορήγηση βεβαίωσης.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για  τον ορισμού   υπαλλήλων  για συναλλαγές με Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. 

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

 β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου «Επέκταση  Δικτύου ΦΟΠ – Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην θέση Ποταμάκια Τ.Κ. Βραγκιανών».

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

 β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου «Επέκταση  Δικτύου ΦΟΠ – Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην θέση Φτερούσιο Τ.Κ. Βραγκιανών».

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  15ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου α.μ.κ.ε.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  16ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για τον  ορισμό εκπροσώπου στις γενικές συνελεύσεις των μετοχών της

΄΄ Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ’’.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  17ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών  και καθορισμό του ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  18ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με τον  ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του  ΝΠΔΔ  με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης   Δήμου Αργιθέας».

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  19ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής παιδείας.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  20ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύστασης συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

     Θέμα:  21ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Ιστορικό – Εκκλησιαστικό   και Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  22ο

 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ) του Δήμου Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  23ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή  στο Δίκτυο Πόλεων με λίμνες.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  24ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΚΑ Α.Ε.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  25ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό  εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων  και εκπροσώπου για το εποπτικό συμβούλιο της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  26ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό χώρου ταφής θανατωθέντων ζώων σε περίπτωση εκδήλωσης επιζωοτίας Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

  Θέμα:  27ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  έγκριση μελέτης προμήθειας  υγρών  καυσίμων για τον Δήμο και τα  Νομικά Πρόσωπα για το οικον. έτος 2020.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  28ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

 Θέμα:  29ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για έγκριση,  της Προγραμματικής Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU,ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  30ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου Αργιθέας ως συνεργάτης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  31ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης και σχετικού Τεχνικού Δελτίου για το ΥΠΟΕΡΓΟ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» με φορέα χρηματοδότησης το υπουργείο εσωτερικών στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 18334/10-05-2018 πρόσκλησης Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

 

Αποδέκτες

Πίνακας  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

 

1

Πούλιος

Χαράλαμπος

Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού

2

Κωφός

Στυλιανός

Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου

3

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών

4

Κορλού

Όλγα

Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου

5

Τσιατσιάνης

Ηλίας

Λαμπέρης  Αθανασίος – Κοιν.  Δροσάτου

6

Καμπούρης

Δημήτριος

Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών

7

Στεργιούλης

Ιωάννης -Γεώργιος

Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου

8

Σταμούλης

Νικόλαος

Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου

9

Χασιώτης

Γεώργιος

Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας

10

Καναβός

Βασίλειος

Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού

11

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας

12

Μερεντίτης

Κωνσταντίνος

Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών

13

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού

14

Σακελλάρης

Γεώργιος

Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης

15

Τσιβόλας

Λάμπρος

Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς

16

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου

17

 

 

Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού 

18

 

 

Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου 

19

 

 

Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου

20

 

 

Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF