Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:30 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  29-10-2019  ημέρα ΤΡΙΤΗ     και ώρα    13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

                                                               

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   29-10 – 2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.       2724    /  25-10 – 2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

    Θέμα:  1ο

5η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2019, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  2ο

 Έγκριση τεχνικού προγράμματος  του Δήμου  οικονομικού  έτους 2019

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί καθορισμός ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη τριών  (3) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  4ο

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  Δήμου Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα: 6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  έγκριση μελέτης προμήθειας  υγρών  καυσίμων για τον Δήμο και τα  Νομικά Πρόσωπα για το οικον. έτος 2020.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του Κωφού Αλέξανδρου του Δημητρίου για χορήγηση βεβαίωσης.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή- ένταξη πράξης « Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου Ανθηρού»

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  9ο

Ορισμός επιτροπής του άρθρου 199 παρ/ 6 του Ν. 3463/06 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  10ο

Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στον Σύνδεσμο με την επωνυμία «Σύνδεσμος

Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)», με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα

¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨, που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό

εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», έγκριση του Καταστατικού

του Συνδέσμου και ορισμός των αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Αργιθέας στο

Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

     Θέμα:  11ο

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

με την επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης   Δήμου Αργιθέας».

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

    Θέμα:  12ο

Ανάκληση της αριθ.  84/2019 απόφασης σχετικά με τον  ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του  ΝΠΔΔ  με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης   Δήμου Αργιθέας» για την τρέχουσα δημοτική περίοδο και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος.

   Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

    Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

 β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου «Επέκταση  Δικτύου ΦΟΠ – Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην θέση Ποταμάκια Τ.Κ. Βραγκιανών».

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

 β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου «Επέκταση  Δικτύου ΦΟΠ – Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην θέση Φτερούσιο Τ.Κ. Βραγκιανών».

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  15ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδρομή του Δήμου στην Εργατική Νομοθεσία.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  16ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση η μη τοποθέτησης ναϊδρίου στην Τ.Κ. Πετροχωρίου.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  17ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό χώρου ταφής θανατωθέντων ζώων σε περίπτωση εκδήλωσης επιζωοτίας Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

 

Αποδέκτες

Πίνακας  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

 

1

Πούλιος

Χαράλαμπος

Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού

2

Κωφός

Στυλιανός

Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου

3

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών

4

Κορλού

Όλγα

Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου

5

Τσιατσιάνης

Ηλίας

Λαμπέρης  Αθανασίος – Κοιν.  Δροσάτου

6

Καμπούρης

Δημήτριος

Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών

7

Στεργιούλης

Ιωάννης -Γεώργιος

Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου

8

Σταμούλης

Νικόλαος

Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου

9

Χασιώτης

Γεώργιος

Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας

10

Καναβός

Βασίλειος

Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού

11

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας

12

Μερεντίτης

Κωνσταντίνος

Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών

13

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού

14

Σακελλάρης

Γεώργιος

Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης

15

Τσιβόλας

Λάμπρος

Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς

16

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου

17

 

 

Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού 

18

 

 

Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου 

19

 

 

Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου

20

 

 

Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF

Τεχνικό πρόγραμμα 2020