Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις   28-2-2019  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ    και ώρα    14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                         

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   28-2  –  2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    544/22-2 – 2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

    Θέμα:  1ο

Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης και των όρων αυτής μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας, του Δήμου Αργιθέας Ν. Καρδίτσας,του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση γέφυρας Κοράκου στον ποταμό Αχελώο, Αποκατάσταση παρακείμενου κτιρίου τελωνείου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», προϋπολογισμού 13.600.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμός ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

    Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

     Θέμα:  3ο

1η Υποχρεωτική Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2019, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:  4ο

Περί Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης  του Δήμου μας   ποσού 100.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών  για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) – την  αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 και  την κατανομή της πίστωσης.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  6ο

Αποδοχή  και κατανομή  συμπληρωματικής πίστωσης  1.140,00 € αναμόρφωση πρ/σμου οικον. έτους 2019  και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών  και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης  των Σχολείων έτους 2018 (Συμπληρωματική  Κατανομή).

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  7ο

Έγκριση απολογισμού « Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αργιθέας» οικονομικού έτους 2018.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  8ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών  στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2019.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  9ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών – μελετών    στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2019.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ), Ετησίου προγράμματος δράσης 2019, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2019.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος 

    Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα  επιχορήγησης   της Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου  «ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ» για το οικον. έτος 2019.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος 

    Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας».

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας  (ΑΜ.12/2016)»

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  14ο

Διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση γηπέδων βόλλεϋ, μπάσκετ, Δ.Δ. Ανθηρού (κατασκευή αποδυτηρίων)»

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  15ο

Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας « Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  16ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση περί καθορισμός ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  17ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:

«Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αργιθέας».

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  18ο

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Λήψη μέτρων για την μετρίαση των επιπτώσεων κατολίσθησης ανάντη οικισμού Πετροχωρίου Δήμου Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  19ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου ως μέλος της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας (ΕΣΕΚ).

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

    Θέμα:  20ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αλλαγή χρηματοδότησης έργων λόγω ολοκλήρωσης  πιστώσεων του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  21ο

Αιτήσεις δημοτών

   Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF