Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  31-1-2020  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     και ώρα    13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   31-1 – 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.        194   / 27-1 – 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

    Θέμα:  1ο

1η Υποχρεωτική Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  3ο

 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Ανδρέας Στεργίου

    Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατοχύρωση του εμβλήματος Δήμου Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2020.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  Δήμου Αργιθέας για σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  8ο

Αποδοχή της απόφασης Ένταξης, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (CLLD\LEADER της Αναπτυξιακής Καρδίτσας), στο Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER», τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

    Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας ».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση γνωμοδότησης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Οδός Φυλακτής -Πετρίλιο», της Π.Ε. Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

    Θέμα:  11ο

Καθορισμός δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

   Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

    Θέμα:  12ο

Αιτήσεις δημοτών – Φορέων

   Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

 Αποδέκτες

Πίνακας  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

 

1

Πούλιος

Χαράλαμπος

Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού

2

Κωφός

Στυλιανός

Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου

3

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών

4

Κορλού

Όλγα

Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου

5

Τσιατσιάνης

Ηλίας

Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου

6

Καμπούρης

Δημήτριος

Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών

7

Στεργιούλης

Ιωάννης -Γεώργιος

Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου

8

Σταμούλης

Νικόλαος

Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου

9

Χασιώτης

Γεώργιος

Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας

10

Καναβός

Βασίλειος

Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού

11

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας

12

Μερεντίτης

Κωνσταντίνος

Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών

13

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού

14

Σακελλάρης

Γεώργιος

Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης

15

Τσιβόλας

Λάμπρος

Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς

16

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου

17

 

 

Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού 

18

 

 

Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου 

19

 

 

Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου

20

 

 

Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF