Συνεδρίαση (Α) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:30 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   29 -10 – 2019 ημέρα  ΤΡΙΤΗ    και ώρα 12:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

                                                       

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   29- 10 – 2019  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    2719     /    25- 10 – 2019   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

 

Θέμα:  2ο

Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Γ΄   τριμήνου 2019  για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2019

 

Θέμα:  3ο

Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών για τον ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό του έργου : «Διάνοιξη δρόμου προς οικισμό Παλιοχώραφα» στην Τ.Κ Βραγκιανών»  

 

Θέμα:  4ο

Έγκριση πρακτικού Ι ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ» και διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου.

 

Θέμα:  5ο

Ορισμός δικηγόρου για αγωγή που έχει ασκήσει κατά του Δήμου  η ανώνυμη εταιρία με την Επωνυμία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS)  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Θέμα:  6ο

Έγκριση δαπάνης για την αρίθμ. 425/2018 απόφασης του   Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (ΚΡΥΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

Θέμα:  7ο

Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, της αρίθμ. 45/2017 απόφασης του   Ειρηνοδικείου Καρδίτσας του αιτούντα ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατά του Δήμου Αργιθέας

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Πούλιος

Χαράλαμπος

2.

Τσιατσιάνης

Ηλίας

3.

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

4.

Καμπούρης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

6.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Κορλού

Όλγα

2.

Στεργιούλης

Ιωάννης – Γεώργιος

3.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

4.

Τσιβόλας

Λάμπρος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF

Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2019