Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   24 – 05 – 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  24-05-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    1500  / 20 – 05 – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 5η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  2ο Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού ποσού 2.650,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης έτους 2022
Θέμα:  3ο Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού ποσού 5.300,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων  έτους 2022 (Β  κατανομή)
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας.
Θέμα:  5ο Έγκριση χρηματοδότησης από το Δήμο της διαφοράς εσόδων – εξόδων σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ. για το οικονομικό έτους 2022
Θέμα:  6ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας κατά τη συζήτηση την 01-06-2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.,  ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή συζήτηση, της με αριθμό κατάθεσης ΕΦ27/22 έφεσης του Δήμου Αργιθέας κατά Άγγελου Ζουμπουρλή και κατά της υπ΄αριθμ. 183/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
Θέμα:  7ο «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022 (Ν. 4412 / 2016 άρθρο 211)».
Θέμα:  8ο «Περί συγκρότησης  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022».
Θέμα:  9ο «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΡΑΓΑΖΙΑ” ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ» καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης».
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της τοπικής διοίκησης Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), στο διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 2-5 Ιουνίου στην Καρδίτσα και εξειδίκευση πίστωσης.
Θέμα:  11ο Έγκριση όρων για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 9 τ.μ. από ΟΤΕ  στον οικισμό μεταμόρφωσης Κοινότητας Ανθηρού.

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

 ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος