Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 22-10-2021

Την Παρασκευή 22-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ. θα συνεδριάσει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας.

Παρακάτω ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο «Απαλλαγή  υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού  για  δαπάνη του έργου «Συμπλήρωση ΦΟΠ στον οικισμό ΄΄Περιβόλιον΄΄ της Τ.Κ. Καλή Κώμης».
Θέμα:  2ο «Απαλλαγή  υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού  για  δαπάνη του έργου « Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Φουντωτού στην  οικία Θέου Ιωάννη».
Θέμα:  3ο «Απαλλαγή  υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού  για  δαπάνη του έργου « Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αργιθέας πλησίον οικίας Νικολάου Σπυρόπουλου».
Θέμα:  4ο Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αργιθέας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου  :    « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΡΟΥ (Α.Μ.17/2020)»

 

Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων νέων  εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΡΟΥ (Α.Μ.17/2020)»
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου  :  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ »
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ(Α.Μ.18/2020)

 

Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ
Θέμα: 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ, ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ»
Θέμα: 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ (ΚΡΑΝΙΑ) – ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ ΤΚ ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ “ΛΕΥΚΑΣ”»
Θέμα: 12ο Έγκριση πρακτικού Ι ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διανοίξεις δρόμων στην Τ.Κ. Ανθηρού»
Θέμα: 13ο Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά:
Α) της υπ΄αριθμ. 145/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
(Α΄Τμήμα – Τριμελές) και

Β) της υπ΄αριθμ. 146/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
(Α΄Τμήμα – Τριμελές)