Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης   Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την 01-06-2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                                                     

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  01-06-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     2310  /  25-05-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Θέμα:  1ο

 Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2017.

Θέμα:  2ο

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: ” Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ρώσση Τ.Κ.Πετρίλου της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας “και ψήφιση πίστωσης.

Θέμα:  3ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης βοσκότοπου στη θέση « Τσομπρέλου» της Τ.Κ. Λεοντίτου.

Θέμα:  4ο

Περί Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού  για   « Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανθηρού στον οικισμό « ΠΟΤΑΜΙΑ».

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF