Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  28 – 02 – 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    28 – 02 – 2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   475  / 24 – 02 – 2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  2ο Περί  συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε.  Ανατολικής Αργιθέας.».
Θέμα:  3ο Περί  συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου ««Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε.  Αχελώου».
Θέμα:  4ο Περί έγκριση τεχνικής μελέτης τρόπος καθορισμου με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση  με βάση τα άρθρα 32 παρ 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει,

λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των έντονων κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Περιβόλι “Κρανιές” της Τ.Κ. Καλή Κώμης της Δ.Ε Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος