Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Πέμπτη 24-03-2022 και ώρα 11:30

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την   24-03-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δια περιφοράς, θα πραγματοποιηθεί  η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Πέμπτη   24 – 03 – 2022  και ώρα 11:30  π.μ.,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ.. ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/2022 – COVID-19: Τα νέα μέτρα από 12 Μαρτίου 2022 έως 21 Μαρτίου 2022,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Οι  Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Πέμπτη  24/03/2022 από ώρα 11:30 έως 13:00 είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected] είτε στον Πρακτικογράφο (κ. Σακκά Νικόλαο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350404).

Σε περίπτωση που τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail, η ανωτέρω επικοινωνία/αλληλογραφία μπορεί να γίνει μέσω fax: 2445350419, ή με τη χρήση sms στον Πρακτικογράφο (κ. Σακκά Νικόλαο κιν.6974808580

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    24 – 03 – 2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   838  / 18 – 03 – 2022   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΓΑΖΙΑ» ΤΗΣ  Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  2ο ‘Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  3ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  4ο ‘Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ  ΣΤΙΣ  Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  5ο Έγκριση ή μη του πρακτικού περί  συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ.  219/2022  απόφαση της Α.Ε.Π.Π. της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών για ανάγκες του Δήμου Αργιθέας (Αριθμ. Διακήρυξης 1686/31-05-2021)».
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»
Θέμα:  8ο Έγκριση διενέργειας προμήθειας  ημιφορτηγού αυτοκινήτου, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού
Θέμα:  9ο Έγκριση διενέργειας προμήθειας  φορτηγού αυτοκινήτου, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού
Θέμα:  10ο Τεκμηρίωση εξασφάλισης γης για τις προτεινόμενες πράξεις:

Α: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, ΤΚ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, ΤΚ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ Α.Μ.2/2022)» και

Β.- <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ_A.M.1/2022», της πρόσκλησης με Α.Π. 5474/23-12-2021 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα:  11ο Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια  ελαστικοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή 2.προμηθεια φορτηγού  4χ4 3. προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου

 

Θέμα:  12ο Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της προμήθειας με τίτλο΅«Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της πλατείας της Τ.Κ. Αργυρίου του Δήμου

Αργιθέας».

 

Θέμα:  13ο Αποδοχή εγκριτικής απόφασης και έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υλοποίηση του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους”
Θέμα:  14ο Έγκριση και αποδοχή Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 2.2: Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος