Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 στο Ανθηρό και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   22 – 12 – 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  22-12-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   4096  / 17 – 12  – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας, έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 156/2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ
Θέμα:  2ο Εισήγηση για 12η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  3ο Έγκριση του πρακτικού Ι της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)», Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19.2.4.3 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0011350453»

 

Θέμα:  4ο Περί Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης για την εκτέλεση της  προμήθειας  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  –  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με αριθ.πρωτ.3873/6-12-2022
Θέμα:  5ο Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού)  πίνακα του έργου : «Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Τ.Κ Πετρίλου (Οικ. Βασιλάδες)».
Θέμα:  6ο Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών ΔΕ Αχελώου (ΣΑΤΑ-2 ΑΧΕΛΩΟΥ)
Θέμα:  7ο Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Αργιθέας (Τ.Κ.Ανθηρού, ΤΚ Κουμποριανών, ΤΚ Βραγκιανών
Θέμα:  8ο Τοπογραφική αποτύπωση, οριζοντιογραφία, κατά πλάτος τομές, διατομές κ.α. του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του δήμου Αργιθέας (ΤΚ Λεοντίτο-Πετρίλο)
Θέμα:  9ο Τοπογραφική αποτύπωση, οριζοντιογραφία, κατά πλάτος τομές, διατομές κ.α. του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του δήμου Αργιθέας (ΤΚ Ανθηρού-Κουμπουριανών, Βραγκιανών)
Θέμα:  10ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  4.590,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022 ( Δ΄ Κατανομή)».
Θέμα:  11ο Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥ
Θέμα:  12ο Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του  Δήμου»
Θέμα:  13ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΔΥΘ για αποκομιδή απορριμμάτων
Θέμα:  14ο Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού κληρώσεων και σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών κλπ
Θέμα:  15ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 2023
Θέμα:  16ο Περί έγκρισης της αριθμ. 230/2022 Απόφασης Δημάρχου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ»

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος