Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 στα Βραγκιανά

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στην Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ  – Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ   στις     12-10-2018  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα    13: 00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                  

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 12-10-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    2938    /  8-10-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

    Θέμα:  1ο

9η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  3ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών – προμηθειών στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2018.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση περί καθορισμός ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

Εισηγητής:

 Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την έγκριση και απόδοση δαπανών  διοργάνωση Πολιτιστικών  -αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωτικών καταλόγων δικαιωμάτων βοσκής έτους 2016 και έγκριση επιστροφής    ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους δημότες του Δήμου μας  που το έχουν ήδη καταβάλει στο Δήμο Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.” και δ.τ. “Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.” σύμφωνα με την παρ. 4 του   άρθρο 245 του ν. 4555/2018.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

    Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη  απόφασης για παραχώρηση ή μη, αίθουσας του Δημαρχείου (Ανθηρό) βάσει υπαρ .Πρωτ. 2832/28-9-2018  αιτήσεως για αυτοδιοικητική εκδήλωση.

   Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

   Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων Γιατρών βάσει υπαρ 152/2017 απόφασης ΔΣ.-Εγγραφή ποσού σε ειδικό κωδικό προϋπολογισμού.

   Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

    Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση σε πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας.

   Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

Θέμα:  11ο

Ψηφιακή  ανάπτυξη  -Τηλεοπτική κάλυψη- Μέτρα- Συνεργασία  με Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής και εταιρίες ,βάσει Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  12ο

Μορφές Συνεργασίας με Περιφέρεια Θεσσαλίας για  Ασφαλτόστρωση Διαπεριφερειακού δρόμου” Βραγκιανά Αργιθέας Καρδίτσας – Ρόγκια / Κέδρα  Αγράφων  Ευρυτανίας (6χλμ).

Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

Θέμα:  13ο

Τοπικά Ζητήματα Δημ. Ενότητας Αχελώου:

α)Έργα  ύδρευσης Αργυρίου-Ίδια  έσοδα από Υδροηλεκτρικό.

β) Μελέτη Ασφάλτου δρόμο Επισκοπής (Λαγκαδάκια-2χλμ)- χρονοδιάγραμμα

γ) Στροφή Αγ. Νικολάου Βραγκιανών – Ραϊνιστα και τεχνικό Φλωρέσια

δ) Κοινοτικό μονοπάτι Γρυμπιανών – Απόφαση ΚΣ Βραγκιανών

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Ιωάννης  

    Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας».

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  15ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης  επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας » με Α.Μ. 12/2016.

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  16ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2019».

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  17ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: “Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο Τ.Κ. Πετρίλου στη θέση Ρέμα “Λεύκας” και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  18ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση των κ. Κωνσταντίνου Κίσσα του Ηλία και κ. Νικολάου Κίσσα του Ηλία με θέμα: «Κατάληψη πρώην κοινοτικής και νυν δημοτικής έκτασης(δρόμου) στο χωριό Πετροχώρι του Δήμου Αργιθέας».

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  19ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  ότι τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Παρδαλού Παναγιώτη  του Μιλτιάδη  που βρίσκονται  στην Τ.Κ. Δροσάτου είναι  εντός ακτίνας των 800 μέτρων από το κέντρο του  οικισμού Δροσάτου  , ότι τα ακίνητά του  είναι με τις ίδιες διαστάσεις την 15-9-1982

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  20ο

Συζήτηση και λήψη   απόφασης περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.2549/19-9-2018 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Περιφερειακό Eπιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» ,Άξονας  Προτεραιότητάς  3  «Προστασία του Περιβάλλοντος –Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο Περιβάλλον» με τίτλο : «Ενίσχυση της Ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  21ο

Αιτήματα φορέων και δημοτών.

Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF