Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  29-02-2024 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Νικόλαος Σακκάς                                                                     

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    29-02-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 1065/23-02-2024   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα: 1ο 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα: 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα- Αναθεωρητικό  του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 16/2020)».
Θέμα: 3ο  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του  έργου:  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης :24PROC014113261 2024-01-09)»
Θέμα: 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 212 Ν. 3584/2007)
Θέμα: 5ο Έγκριση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης
Θέμα: 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξειδίκευση της πίστωσης διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων.
Θέμα: 7ο Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ακύρωσης της αδειοδότησης του αιολικού σταθμού ισχύος 2,3 MW στη θέση «Τραχήλου» στο όρος «Ζυγορολίβαδο» στην κορυφογραμμή της Καζάρμας – Πυροφυλακίου και για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 7331 / 26-01-2024 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΥΩΣΟΡ10-ΨΑΖ)
Θέμα: 8ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2024 στο Δήμο Αργιθέας
Θέμα: 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για υπηρεσίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και ηλεκτροφωτισμού.
Θέμα: 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Θεμα:11ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  εξέτασης αιτήματος του προσωρινού αναδόχου για τη  χορήγηση  παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών  του έργου «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας  (Α/Α Συστήματος:204434)»
Θέμα: 12ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ»

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
2.
Καραγεώργος
Αθανάσιος
3.
Κορλού
Όλγα
4.
Θεοδωράκης
Αθανάσιος

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.
 Πούλιος
Χαράλαμπος
2.
Καμπούρης
Δημήτρος
3.
Κούτσικος
Κωνσταντίνος