(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Πρόσκληση δια περιφοράς Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

 Καλείστε να συμμετέχετε, την 24η Μαΐου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως και 12:00 μ.μ., για λήψη αποφάσεων, σε τακτική συνεδρίαση δια Περιφοράς (μέσω e-mail) της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν 3852/2010 και 74Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Νικόλαος Σακκάς      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 24-05-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2482/20-05-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα: 1  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 24PROC014113261 2024-01-09 )

Θέμα 2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1686/31-05-2021), Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΒΕ ΤΟΝ ΥΠ΄
ΑΡΙΘ. 133813 ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ»

Θέμα 3  «Περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.108391/15-12-2023 χρηματοδότηση
της Πράξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Α/Α ΟΠΣ, :6898
έκδοση 4/0 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π86-16» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ » με τίτλο
πράξης: : «Αποκατάσταση ζημίων από φυσικές καταστροφές στην Τ.Κ.
Πετρωτού»

Θέμα 4  «Περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.108391/15-12-2023 χρηματοδότηση
της Πράξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Α/Α ΟΠΣ, :6898
έκδοση 4/0 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π86-16» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ » με τίτλο
πράξης: : «Αποκατάσταση ζημίων από φυσικές καταστροφές στην Τ.Κ.Λεοντίτο
από τον Ιανό»

Θέμα 5 «Περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.108391/15-12-2023 χρηματοδότηση
της Πράξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Α/Α ΟΠΣ, :6898
έκδοση 4/0 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π86-16» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ » με τίτλο
πράξης: : «Αποκατάσταση ζημίων από φυσικές καταστροφές στην Τ.Κ.Βλασίου»

Θέμα 6  «Περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.108391/15-12-2023 χρηματοδότηση
της Πράξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Α/Α ΟΠΣ, :6898
έκδοση 4/0 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π86-16» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ » με τίτλο
πράξης: : «Αποκατάσταση ζημίων από φυσικές καταστροφές στην
Τ.Κ.Μεσοβουνίου»

Θέμα 7  «Περί έγκρισης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ Καταφυλλίου» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης .

Θέμα 8 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξειδίκευση της πίστωσης “ Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών”

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
2.
Καραγεώργος
Αθανάσιος
3.
Κορλού
Όλγα
4.
Θεοδωράκης
Αθανάσιος

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.
 Πούλιος
Χαράλαμπος
2.
Καμπούρης
Δημήτρος
3.
Κούτσικος
Κωνσταντίνος