Συνδρίαση οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   25 -01-2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                                   

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  21-01-2019  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    206  / 21 – 01 – 2019   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

 Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄   τριμήνου 2018  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018

Θέμα:  2ο

 Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ “

Θέμα:  3ο

 Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Δ.Ε.  ΑΧΕΛΩΟΥ ”       

Θέμα:  4ο

Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου ” Βελτίωση δικτύων ύδρευσης οικισμών Τοπικής Κοινότητας Αργυρίου “

Θέμα:  5ο

Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ»

Θέμα:  6ο

Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων Α / 584 , 605 / 2018 & Β 10 / 2018 που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2018

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF