Σε προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή (τσαπάκι) προχωρά ο Δήμος Αργιθέας μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

 1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Αργιθέας (Ο.Τ.Α.), Ανθηρό , Τ.Κ.43060, Τηλέφωνο: 2445350410-413, Fax: 2445350418, E-mail: [email protected], Ιστοσελίδα: https://www. dimosargitheas. gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργιθέας dimosarqitheas.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώσει των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αργιθέας στο Ανθηρό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης(ΑΔΑΜ:18ΡΡ00004113501 3-12-2018), καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.qov.qr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 64795.
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή για τις ανάγκες του Δήμου Αργιθέας, με προϋπολογισμό :96.774,19€(πλέον Φ.Π.Α. 23.225,81€€) τελικού συνόλου: 120.000,00€.Η σύμβαση αναλύεται ως εξής: Εκσκαφέας Φορτωτής Κ.Α.30-7131.02 Cpv: 43251000-7 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ, ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ: 96.774,19€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 96.774,19 ΦΠΑ: 23.225,81 ΣΥΝΟΛΟ:120.000,00€
 4. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση θα γίνει σε διάστημα δύο μηνών (2) από την υπογραφή της σύμβασης στο αμαξοστάσιο του Δήμου Αργιθέας όπως περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στους ειδικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς·

  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

 1. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη promitheus.qov.gr).
 2. Οι προσφέροντες επίσης οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ίση με το δυο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 1.935,48 ευρώ.
 3. Κριτήριο ανάθεσης: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης wwww.promitheus.qov.qr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 7/12/2018 ημέρα Παρασκευή και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 31/12/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά » θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 10/1/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής .
 5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές των υποψηφίων ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 7. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για την προμήθεια του παραπάνω είδους θα γίνει από τακτικά έσοδα για τον Δήμο Αργιθέας , και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό ΚΑ 30-7131.02 του προϋπολογισμού έτους 2018 στο σκέλος των εξόδων κάθε φορέα.
 8. Προδικαστικές προσφυγές : Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
 9. Άλλες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμήθειών του Δήμου και στα τηλέφωνα 2445350410, 2445350413 κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες.

 

Η προκήρυξη σε μορφή PDF