Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα (Ν.4611/19)

Εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 40802/22.05.2019 με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ με τα άρθρα 110 έως 117 του Ν.4611/19.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις αυτές παρέχεται εκ νέου μια χρονικά προσδιορισμένη δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ανεξάρτητα από την αιτία που αυτές έχουν προκύψει (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, προσαυξήσεις και πρόστιμα), και να τις εξοφλήσουν σε δόσεις ή εφάπαξ, απολαμβάνοντας, ανάλογα τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν, και την αντίστοιχη, κλιμακωτά αυξανόμενη, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που αποτελούν παρακολούθημα της κύριας οφειλής.

Επιπλέον, δεδομένου ότι αντίστοιχες θεσμικές προβλέψεις περί ρύθμισης οφειλών, με σχεδόν ταυτόσημο νομοθετικό περιεχόμενο, έχουν ενεργοποιηθεί ξανά κατά το πρόσφατο παρελθόν (βλ. ν. 4483/2017) και ως εκ τούτου υφίσταται εκ των πραγμάτων σωρευμένη διοικητική εμπειρία εφαρμογής τους, με την εγκύκλιο τίθεται υπ’ όψιν των φορέων η ρητή πρόβλεψη (άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4611/2019) σύμφωνα με την οποία η εφάπαξ καταβολή ή η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης πραγματοποιείται εντός χρονικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμιση, ήτοι κατόπιν της λήψης απόφασης χορήγησης της τελευταίας από τα αρμόδια κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του δήμου, προκειμένου ο οφειλέτης να γνωρίζει, προτού καταβάλλει την πρώτη δόση ή εξοφλήσει τη ρυθμιζόμενη οφειλή, εάν έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι εν όψει και των σχετικών περιορισμών που έχουν ενεργοποιηθεί λόγω των επικείμενων δημοτικών εκλογών, σε περίπτωση που η ρύθμιση χορηγείται από δημοτικά συμβούλια, οι αποφάσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παραγράφου 6 του άρθρου 93 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). (παρ.1 άρθρο 112 Ν.4611/19)